Governing Body


President

Prof Pankaj Chandna
NIT Kurukshetra

V P (North)

Er Rajinder S Barwal
NIT Hamirpur

V P (South)

Er P Mahender Kumar
NIT Warangal

V P (East)

Er Simanta Ray Chaudhuri
NIT Durgapur

V P (North East)

Dr. Saikat Mukherjee
NIT Megalaya

V P (Central West)

Er Joginder Singh Sond
NIT Nagpur

Secretary

Er Deepa Kapil Mahajan
NIT Rourkela

Joint Secretary

Er Prabhu Kumar
NIT Tiruchirappall

Treasurer

Er Nikesh Jain
NIT Kurukshetra

E. Member

Dr A.K Dubey
MNNIT Allahabad

E. Member

Dr Vinay Kumar Midha
NIT Jalandhar

E. Member

Dr Surender Kumar Soni
NIT Hamirpur

E. Member

Er B K Krishnamurthy
NITK Surathkal